English
Opowiadanie historii
Jan Neumann, Małgorzata Sikorska-Miszczuk Opowiadanie historii ISBN 978-83-926562-8-9
Panga Pank - Kraków 2009
 
Teksty: Jan Neumann Kredyt (tłum. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera), Małgorzata Sikorska-Miszczuk Żelazna kurtyna

Opowiadanie historii to tytuł tomu zawierającego dwa dramaty: napisany specjalnie dla naszej serii tekst Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk pt. Żelazna kurtyna w spotkaniu z Kredytem niemieckiego autora - Jana Neumanna. Histo­ria, niczym mecz piłki nożnej, jest powtarzana, oglądana, transmitowa­na, dyskutowana, zapisywana, przechowywana, relacjonowana i przetwarzana zarówno przez uczestników, jak też kibiców oraz takich widzów, którzy nie wspierają żadnej z drużyn. Bohaterowie dramatu Neumanna i dramatu Sikorskie­j-Miszczuk odbywają bardzo podobną wędrówkę między różnymi rodzajami tożsamości. Zyskują świadomość. Odkrywanie tego, co było, i próba odgrywania historii to istotny krok w procesie roz­woju człowieka i w zmiennym sposobie definiowania i transfor­macji tożsamości-ja i tożsamości-my w ruchomej relacji czy ukła­dzie społecznym, we współzależności ludzkich działań.

Dramat Sikorskiej-Miszczuk obnaża stereotypy narodowe, pro­blematyzuje relacje polsko-niemieckie oraz pokazuje odmienne sposoby performowania wspólnej historii. W przypadku drama­tu Neumanna chodzi raczej o ukazanie charakteru narodowego Niemców. Ma on jednak stanowić pewne uogólnienie, by prze­konująco pokazać, jak historia indywidualna jest uwikłana w hi­storię polityczną, na co wskazuje także autorka Żelaznej kurtyny.